การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 7 เดือนมิถุนายน 2562

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้สนใจร่วมสัมมนาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tla.or.th