ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 23 เดือนกรกฏาคม 2563

สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนในสังกัดส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กปี 2564 โดยสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการเขียนและการวาดภาพ โดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563