แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563)

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 30 เดือนกรกฏาคม 2563

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2563 มีมติเห็นชอบ กำหนดให้นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา เข้าวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้ - ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ) สอบวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 - ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก (การศึกษานอกระบบ (กศน.) อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปบางส่วน) สอบวันอาทิคย์ที่ 27 ธันวาคม 2563