ประชาสัมพันธ์ โครงการ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 30 เดือนกรกฏาคม 2563

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงสมส่วนแข็งแรงและฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงจัดทำ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้สนใจ สแกน QR CODE เข้าร่วมโครงการ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2)