ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 29 เดือนตุลาคม 2563

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th สอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ 092-442-8000