ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2564

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 10 เดือนพฤศจิกายน 2563

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ