ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน"

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 11 เดือนพฤศจิกายน 2563

ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริม ความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ได้จัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี 2563 พิเศษ และโครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงจีนออนไลน์" เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีนครบ 40 ปี จึงขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการประกวด ผู้ที่สนใจตสามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ baodaotaiguo@hanbanthai.org ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563