แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 24 เดือนพฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้สนใจสามารถยื่นขอเสนอวิจัยในระบบ NRIIS โดยสมัครได้ที่ www.nriis.nrct.go.th