ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการดนตรีไทย 100 %

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 24 เดือนพฤศจิกายน 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด ผู้สนใจสามารถดาวโหลดแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th และส่งไฟล์แบบเสนอผลงานในรูปแบบ MS Wore/PDF ส่งมาที่ education2061@gmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564