ประชาสัมพันธ์ทุนญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 12 เดือนมกราคม 2564

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2564 โดยสถานเอกอัครราชฑูตประจำประเทศไทย จะจัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bic.moe.go.th (หัวข้อข่าวทุน) และจัดส่งใบสมัครถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564