ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2564

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 15 เดือนมกราคม 2564

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 แก่บุคลากรและหน่วยงาน ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://stou.sc.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหากมีผู้สนใจตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ศูนย์วิทยพันา จะจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการแนะแนวการศึกษา แนะนำหลักสูตร วิธีการเรียน และสามามารถยื่นใบสมัครในคราวเดียว โดยมอบหมายให้ นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ โทรศัพท์ 08 6414 3598 เป็นผู้ประสานงาน