ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2564

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 15 เดือนมกราคม 2564

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 แก่บุคลากรและหน่วยงาน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดทาง http://www.stou.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพ้นธ์ 2564 โดยหากหน่วยงานใดมีผู้สนใจสมัครจำนวน 5 คนขึ้นไป ศูนย์วิทยพัฒนา ยินดีจัดเจ้าหน้าที่าให้บริการแนะแนวการศึกษา แนะนำหลักสูตร วิธีการเรียนและยื่นใบสมัครในคราวเดียว โดยมอบหมายให้ นางสาวสุมาลี เดชบุญพล เบอร์โทรศัพท์ 08 6414 3598 เป็นผู้ประสานงาน