ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ผู้เขียน | นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง วันที่เขียน | 26 เดือนมกราคม 2564

คุณลักษณะเฉพาะของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) - สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2. มีสัญชาติไทย 3. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office : Word , Excel , Powerpoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาในการจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กันยายน 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 28 มกราคม 2564