ประกาศเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 74 รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้ 

1. กำหนดการ 

  1.1 ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ 

  1.2 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และเปิดซองในวันเดียวกันเวลา 16.30 น. 

2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา 

  2.1 ใบเสนอราคา 

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน 

3. การเสนอราคา 

  3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

  3.2 ซองใบเสนอราคาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ต้องใส่ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองราคาต่อคณะกรรมการขาย 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการขายจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มากที่สุดทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางกำหนด 

5. การจ่ายเงิน ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุของทางราชการ จะต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่เสนอราคา พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินของทางราชการไปด้วย ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564