การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ผู้เขียน | นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง วันที่เขียน | 29 เดือนมีนาคม 2564

 การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ                      ระดับปฏิบัติการ   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ.  2564 

 รายละเอียด เพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ  

การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564