สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 22 เดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน ปีงประมาณ 2564