รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 22 เดือนมิถุนายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุแต่ละเดือน ปีงประมาณ 2564 (ตุลาคม2563- มิถุนายน 2564 )