สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 2 เดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565