สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 13 เดือนธันวาคม 2565

เดือน ตุลาคม 2564

เดือน พฤศจิกายน 2564

เดือน ธันวาคม 2564

เดือน มกราคม 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เดือน มีนาคม 2565

เดือน เมษายน 2565