แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

ผู้เขียน | นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง วันที่เขียน | 11 เดือนมีนาคม 2565

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65

แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65