กิจกรรม Thai Filipino Pen Friend

ผู้เขียน | วันที่เขียน | 8 เดือนกรกฏาคม 2562

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรม Thai Filipino Pen Friend " เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ฟิลิปปินส์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 11-14 ปี จำนวน 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 1565 3615