การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 7 เดือนมิถุนายน 2562

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.set.or.th/phetecon ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562