ประกาศเปลื่ยนแปลงประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 16 เดือนมีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเปลื่ยนแปลงประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)