ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้เขียน | นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง วันที่เขียน | 23 เดือนมีนาคม 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565