รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (อ5-อ48-อ49)

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 25 เดือนเมษายน 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (อ5-อ48-อ49)

รายละเอียดของประกาศ