ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 20 เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดของประกาศ