ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 26 เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ