ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (รายการเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 9 เดือนมิถุนายน 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (รายการเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ