การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 18 เดือนกรกฏาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ksp.or.th