ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 14 เดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาศ