ระเบียบ และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี2560

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 4 เดือนพฤศจิกายน 2565

ระเบียบ และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี2560

รายะเอียดเอกสาร (ตัวอย่างสัญญา , แบบจัดซื้อจัดจ้างe-bedding , พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างปี2560)