สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 13 เดือนธันวาคม 2564

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เดือน มีนาคม 2563

เดือน เมษายน 2563

เดือน พฤษภาคม 2563

เดือน มิถุนายน 2563

เดือน กรกฏาคม 2563

เดือน สิงหาคม 2563

เดือน กันยายน 2563

เดือน ตุลาคม 2563

เดือน พฤศจิกายน 2563

เดือน ธันวาคม 2563

เดือน มกราคม 2564

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เดือน มีนาคม 2564

เดือน เมษายน 2564

เดือน พฤษภาคม 2564

เดือน มิถุนายน 2564

เดือน กรกฎาคม 2564

เดือน สิงหาคม 2564

เดือน กันยายน 2564