สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ผู้เขียน | นางสาวดารารัตน์ แตงสุข วันที่เขียน | 8 เดือนสิงหาคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เดือน มีนาคม 2563

เดือน เมษายน 2563

เดือน พฤษภาคม 2563

เดือน มิถุนายน 2563

เดือน กรกฏาคม 2563

เดือน สิงหาคม 2563

เดือน กันยายน 2563