สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ผู้เขียน | นางสาวดารารัตน์ แตงสุข วันที่เขียน | 8 เดือนสิงหาคม 2562

เดือน ตุลาคม 2561

เดือน พฤศจิกายน 2561

เดือน ธันวาคม 2561

เดือน มกราคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เดือน มีนาคม 2562

เดือน เมษายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน กรกฎาคม 2562