ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 26 เดือนธันวาคม 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ