สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 2 เดือนพฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566