ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 29 เดือนมีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดของประกาศ