ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 7 เดือนมิถุนายน 2566

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน