ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2019

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 17 เดือนกันยายน 2562

สพฐ. แจ้งว่า สำนักพิมพ์ทองเกษม ได้จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2019 ในหัวข้อ "บันทึกความสุข..รายวัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของการคิด การเขียน และการสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรง