ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 4 เดือนตุลาคม 2562

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และส่งเสริมให้เยาวชนได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนที่สนใจและประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชวังดุสิต (สนามเดินป่า) ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม. 10300 หรือสอบถามรายละเอียดที่ คุณรัชนี ศรีบุญเที่ยง โทร 089-771-4583 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2562.html