ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 4 เดือนพฤศจิกายน 2562

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักภาษาไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เยาวชนผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กระมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือทาง http://www.culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562