โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 4 เดือนพฤศจิกายน 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษฺ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย โดยสามารถสั่งซื้อผ้าจากผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแคตตาล็อกผ้าถิ่นไทย ประจำจังหวัดราชบุรี หมายเลขติดต่อ 0 32 33 7103