เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 18 เดือนพฤศจิกายน 2562

ด้วยกรมการศาสนาได้ดำเนินการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 ประเภททีมโรงเรียน โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่พระราชทาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2563 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/ratchaburi โดยกรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมการสวดมนต์หมู่ จำนวน 10 รูป และวีดีโอที่บันทึกการสวดมนต์หมู่ในแผ่น CD/DVD หรือ Flash Dive เขียนชื่อโรงเรียนให้ชัดเจน ส่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562