การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 27 เดือนพฤศจิกายน 2562

สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร) คุณสมบัติ ดังนี้ สัญชาติไทย อายุระหว่าง 45-55 ปี จบการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์ การศึกษา การบริหาร เศรษฐศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร การวางแผน การจัดการด้านการบริหารและ การเงิน และด้าน ICT รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบเอกสาร จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้ันฐาน หรือทางอีเมล Relationsgroup@hotmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5836-7 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562