ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และสมาคมไทบ้าน ภายใต้การสนับสนุนทุนการดำเนินโครงการโดยสหภาพยุโรป จัดกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ (โลโก้) โดยมุ่งให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ใช้ความคิดและจินตนาการในการออกแบบผ่านทักษะทางศิลปะ ซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารในนามโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรจากทางโครงการและสหภาพยุโรปด้วย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายนพัชกร พัทธวิภาส โทรศัพท์ 094-261-5149 หรือมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 60/1 อาคารมนริริน ซ.พหลโยธิน 8 (สายลม) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพ ฯ 10400