แจ้งปิดทำการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี แจ้งการปิดทำการในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หากมีเรื่องติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-3782774 และ 081-9433270