การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเชิญชวนสถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 6366 และ 0 2282 3157