ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ applyBDGS2020@mfa.gov.bn ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.gov.bn