การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 12 เดือนมีนาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งประกาศเรื่องการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.02-280-0344 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : edtechfund3@gmail.com ในวัีนและเวลาราชการ