ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาระดับปัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 12 เดือนมีนาคม 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ในเว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th หรือ http://grad.pbru.ac.th