โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 19 เดือนมีนาคม 2563

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำโครงการ "ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศึกษานิเทศก์ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสร้างคนดีให้แผ่นดิน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ โดยสมัครและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaisupratescher.org หรือ Facebook Fanpage : เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน