ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 26 เดือนมีนาคม 2563

คณะศึกษาศสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับบุคลากร ครู และผู้สนใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 2563 โดยมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2563 ผู้สนใจศึกษารายละเอียด ได้ที่ www.พลศึกษา.com หรือ http://pe.edu.kps.ku.ac.th/per2016/ หรือ 093-5325335 , 092-8798967 , 034-351898 ต่อ 330-1