กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)

วันที่เขียน :2016-06-07 เวลา : 12:48:31 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 730 ครั้ง ]


 
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต   2
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)
ปฏิบัติงานงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

..................................

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,300 บาท

2.  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก

                      2.1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

                      2.2 มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

                     2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต

                     2.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในวัน เวลาราชการ                                                   

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

                         4.1 สมัครใบสมัครตามแบบที่กำหนด

                         4.2 สำเนาหรือหลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาศึกษา                 จำนวน    1   ฉบับ                                                         

                        4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                    จำนวน   1   ฉบับ                                            

                         4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                        จำนวน   1   ฉบับ                                        

                         4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                 จำนวน   1   รูป                          

                        4.6 หลักฐานอื่นๆ หนังสือการเปลี่ยนชื่อ สกุล                              จำนวน   1   ฉบับ                                                                                                        

                        4.7 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                            จำนวน   1   ฉบับ                                                                                                           

5. การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2                                                   

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2                                              

7. วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ จะทำการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาประวัติส่วนตัว

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกโดยการ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ

10. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและยกเลิกบัญชี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จะขึ้นบัญชีผู้รับการคัดเลือกไว้มีกำหนด 1 ปี และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                10.1 ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างให้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไปแล้ว

                10.2 ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการจัดจ้าง

                10.3 มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่

 11. การสั่งจ้าง

                         การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างครั้งแรก จะยืดหลักประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างครั้งแรกเท่าจำนวนตามประกาศรับสมัคร โดยให้ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 10.00 น. ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างในลำดับถัดไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกตามละดับที่ โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามเขตจ่ายของไปรษณีย์ ที่ผู้คัดเลือกได้ระบุไว้ในใบสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969