สถิติการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง จำนวนผู้มาขอรับบริการ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าเล่าเรียน/การศึกษาบุตร นางสาวอรุณ  พิบูลย์นำชัย
2 ค่ารักษาพยาบาล นายวีระ เดือนฉาย
3 การเบิกจ่ายวัสดุ นางอรัญญา อัฑฒพงษ์
4 การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ นางอุไร วรครบุรี
5 การขอหนังสือรับรอง นางอุไร วรครบุรี
6 การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์
7 การยืมทะเบียนประวัติ กพ.7 นางจินตนา ตระกูลศักดิ์
8 สวัสดิการเงินกู้ นางสาว ธัญธิตา แก้วกัญหา
9 กู้เงินสหกรณ์ นางสาว อิศรา น่วมทนงค์